Dat is scheef.

Het landelijk woonbeleid is scheef!

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijke beleid gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Noord- en Oost-Nederland hebben te maken met andere uitdagingen, die vragen om andere oplossingen.

Leegstand en verpaupering dreigen, de vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren groeit en het voorzieningenniveau daalt. Corporaties hebben onvoldoende middelen en mogelijkheden om hun woningvoorraad te transformeren en noodzakelijke investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen.

We doen daarom een dringend beroep op Den Haag: geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders.

Lees hier onze uitgebreide boodschap aan Den Haag

Scheve verhalen van de straat

Els Birkenhäger:

‘Door veranderingen in het zorgstelsel en de uitstroom uit beschermd wonen, moeten steeds meer mensen zelfstandig wonen. Het resultaat is onrust en overlastsituaties in de wijken. We willen daarom focus en aandacht vanuit Den Haag voor leefbaarheid.’

Richard Grummel:

‘We verhuren huizen met grote tuinen. Van onze huurders verwachten we dat ze hun tuin netjes onderhouden. Maar dat lukt niet altijd. Daardoor gaan wijken achteruit. En doordat er geen regie is, wordt de onderliggende problematiek niet aangepakt. Dat is scheef.’

Bernard Woudt:

‘De verhuurdersheffing wordt opgebracht door onze huurders. Hier in Friesland zien we niks van die heffing terug. Dat is scheef.’

Dirk Vis:

‘In ons dorp zetten zo’n twintig vrijwilligers zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Soms hebben we wat geld nodig om ons vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld om gereedschap aan te schaffen. Het is heel moeilijk om dat geld te krijgen. Dat is jammer en demotiverend.’

Kim Keuters:

‘Door een uitstroom uit beschermde woonlocaties wonen steeds meer mensen met zorgbegeleiding in sociale huurwoningen. Terwijl zij vaak nog niet klaar zijn om echt op zichzelf te wonen. We missen een tussenvorm waar deze mensen kunnen wennen aan ‘op jezelf wonen’ in een reguliere wijk.’

Karin Lubbers:

‘We investeren in wijken om de leefbaarheid te verbeteren. Maar investeren in een speeltuin of ontmoetingsplek voor ouderen, dat mag niet. Dat is scheef.’

Rein Swart

‘De verhuurdersheffing gaat ten koste van onze investeringen. Investeringen die we hard nodig hebben, want er zitten veel mensen te wachten op duurzame, beschikbare woningen.’

Meer videos bekijken
Bert Moormann:

‘De bouw van een zorgwoning is veel duurder dan die van een reguliere woning. Ook bijbehorende ruimtes voor ontmoeting kosten extra geld. Daardoor kan een bouwproject financieel niet uit. Hogere huren kunnen veel van onze inwoners niet betalen en een zorgcomponent in de huurtoeslag ontbreekt.’

Ilse Saris:

‘Door het ‘passend toewijzen’ mogen corporaties alleen nog woningen verhuren aan mensen met een laag inkomen. Hierdoor verdwijnt de diversiteit in de wijk. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in de wijk.’

Bothilde Buma:

‘De huidige toewijzingsregels sluiten niet aan bij onze regio. Hierdoor creëren we buurten waar alleen mensen met een heel laag inkomen of zorgvraag wonen. Dat zet de leefbaarheid onder druk.’

John Olde Olthof:

‘Landelijke stimuleringsregels voor corporaties gelden alleen als je extra huizen bouwt. Wij hebben niet meer, maar ándere woningen nodig. Woningen waar je langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen en prettig oud kunt worden. Woningen aanpassen kost veel geld, de verhuurdersheffing belemmert ons daar in.’

Niels van Schaik:

‘Corporaties in Noord- en Oost-Nederland moeten woningen aanpassen aan een veranderende vraag: Dat betekent: verbouwen. De korting op de verhuurdersheffing geldt daar niet voor. Daarom kunnen corporaties woningen die zo hard nodig zijn niet realiseren.’

Lennart Onwijn

‘In nieuwbouwwijken is soms geen plek voor sociale huurwoningen. Zo creëren we heel eenzijdige wijken én een tweedeling tussen bestaande buurten en nieuwbouwwijken.’

10 dingen die we kunnen doen
met recht beleid

3 oplossingen om het beleid recht te zetten

1. Geef ons ruimte voor leefbaarheid.

Woningcorporaties, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties werken samen aan een fijne woonomgeving en dorpen en buurten. Maar in leefbaarheid mogen we maar beperkt investeren. Daardoor zijn we te vaak bezig met problemen oplossen, in plaats van ze te voorkomen. Geef ons de wettelijke ruimte om te werken aan leefbaarheid. Voor een Nederland waar het goed wonen is.

2. Zorg voor regionaal maatwerk in landelijke regels.

Sommige wetten en regels zetten de regio’s buiten spel. Subsidies die alleen gelden als honderden huizen tegelijk worden gerenoveerd, bijvoorbeeld. In veel dorpen in Noord- en Oost-Nederland staan niet eens zoveel huizen! Door regionaal maatwerk toe te passen in wet- en regelgeving, doen de regio’s weer volwaardig mee.

3. Maak van de verhuurdersheffing een investeringsfonds.

In Noord- en Oost-Nederland is een grote woningtransformatie nodig. Woningcorporaties moeten investeren in levensloopbestendige wonen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat inwoners van deze regio’s nu én in de toekomst comfortabel in dorpen en buurten kunnen blijven wonen. Zet daarom de verhuurdersheffing om in een regionaal investeringsfonds. Zo blijft het geld van onze huurders in de regio en kunnen wij investeren. In de toekomst én het woongeluk van onze huurders.

HElp SCHEEF BELEID rechtzetten

Over deze campagne

Met deze campagne vragen 40 woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aandacht voor de wooncrisis in hun regio, die het gevolg is van scheef landelijk beleid. Bekijk hier de lijst van corporaties die deelnemen aan de campagne.