Dat is scheef.

Het landelijk woonbeleid is scheef!

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijke beleid gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Noord- en Oost-Nederland hebben te maken met andere uitdagingen, die vragen om andere oplossingen.

Leegstand en verpaupering dreigen, de vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren groeit en het voorzieningenniveau daalt. Corporaties hebben onvoldoende middelen en mogelijkheden om hun woningvoorraad te transformeren en noodzakelijke investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen.

We doen daarom een dringend beroep op Den Haag: geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders.

Lees hier onze uitgebreide boodschap aan Den Haag

Scheve verhalen van de straat

Bert Moormann:

‘De bouw van een zorgwoning is veel duurder dan die van een reguliere woning. Ook bijbehorende ruimtes voor ontmoeting kosten extra geld. Daardoor kan een bouwproject financieel niet uit. Hogere huren kunnen veel van onze inwoners niet betalen en een zorgcomponent in de huurtoeslag ontbreekt.’

Ilse Saris:

‘Door het ‘passend toewijzen’ mogen corporaties alleen nog woningen verhuren aan mensen met een laag inkomen. Hierdoor verdwijnt de diversiteit in de wijk. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in de wijk.’

Bothilde Buma:

‘De huidige toewijzingsregels sluiten niet aan bij onze regio. Hierdoor creëren we buurten waar alleen mensen met een heel laag inkomen of zorgvraag wonen. Dat zet de leefbaarheid onder druk.’

Kim Keuters:

‘Door een uitstroom uit beschermde woonlocaties wonen steeds meer mensen met zorgbegeleiding in sociale huurwoningen. Terwijl zij vaak nog niet klaar zijn om echt op zichzelf te wonen. We missen een tussenvorm waar deze mensen kunnen wennen aan ‘op jezelf wonen’ in een reguliere wijk.’

John Olde Olthof:

‘Landelijke stimuleringsregels voor corporaties gelden alleen als je extra huizen bouwt. Wij hebben niet meer, maar ándere woningen nodig. Woningen waar je langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen en prettig oud kunt worden. Woningen aanpassen kost veel geld, de verhuurdersheffing belemmert ons daar in.’

Niels van Schaik:

‘Corporaties in Noord- en Oost-Nederland moeten woningen aanpassen aan een veranderende vraag: Dat betekent: verbouwen. De korting op de verhuurdersheffing geldt daar niet voor. Daarom kunnen corporaties woningen die zo hard nodig zijn niet realiseren.’

Lennart Onwijn

‘In nieuwbouwwijken is soms geen plek voor sociale huurwoningen. Zo creëren we heel eenzijdige wijken én een tweedeling tussen bestaande buurten en nieuwbouwwijken.’

10 dingen die we kunnen doen
met recht beleid

3 scheve oplossingen

1. Zoek de samenwerking op.

Dat doen we al volop. Corporaties zoeken elkaar op en werken intensief samen met gemeenten, provincies, zorg- en welzijnsorganisaties en tal van andere partners. Samen kunnen we op lokaal en regionaal niveau meer bereiken, maar we lopen continu tegen de grenzen aan van landelijk beleid en rigide regels.

2. Verhoog de huren.

Dat is geen optie. Als corporaties gaan en staan we voor betaalbaar wonen voor een grote groep Nederlanders met een laag inkomen. Niet voor niks sloten we een Sociaal Huurakkoord met huurders. Hogere huren leiden onvermijdelijk tot meer betalingsproblemen.

3. Verkoop woningen voor extra inkomsten.

Verkoop van huizen heeft vaak een negatief effect op de leefbaarheid in de wijk. Vaak hebben bewoners van goedkope koopwoningen nét een hypotheek kunnen krijgen. En verder geen financiële ruimte. Dit resulteert in achterstallig onderhoud en slecht geïsoleerde woningen, die niet toekomstbestendig zijn.

HElp SCHEEF BELEID rechtzetten

Over deze campagne

Met deze campagne vragen 40 woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aandacht voor de wooncrisis in hun regio, die het gevolg is van scheef landelijk beleid. Bekijk hier de lijst van corporaties die deelnemen aan de campagne.