Dat is scheef.

Het landelijk woonbeleid is scheef!

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijke beleid gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Noord- en Oost-Nederland hebben te maken met andere uitdagingen, die vragen om andere oplossingen. 

De vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren groeit en het voorzieningenniveau daalt. Tegelijkertijd dreigt leegstand en verpaupering van maatschappelijk vastgoed. Corporaties staan voor een grote opdracht om hun woningvoorraad te transformeren en noodzakelijke investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen. 

We doen we een dringend beroep op Den Haag: geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden. Om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders. Laat inwoners, gemeenten en corporaties samen bepalen wat er nodig is.

Lees hier onze uitgebreide boodschap aan Den Haag

onze oproep aan den haag

LEES IN ONZE FOLDER ALLES OVER ONZE 4 PUNTEN

10 dingen die we kunnen doen
met recht beleid

scheve verhalen van de straat

Niels van Schaik

‘Corporaties in Noord- en Oost-Nederland moeten woningen ‘Corporaties in Noord- en Oost-Nederland moeten woningen aanpassen aan een veranderende vraag: Dat betekent: niet bouwen, maar vérbouwen. Dit vraagt veel investeringen en afspraken over maatwerk.’

Lennart Onwijn

‘In nieuwbouwwijken is soms geen plek voor sociale huurwoningen. Zo creëren we heel eenzijdige wijken én een tweedeling tussen bestaande buurten en nieuwbouwwijken.’

Kim Keuters

‘Door een uitstroom uit beschermde woonlocaties wonen steeds meer mensen met zorgbegeleiding in sociale huurwoningen. Terwijl zij vaak nog niet klaar zijn om echt op zichzelf te wonen. We missen een tussenvorm waar deze mensen kunnen wennen aan ‘op jezelf wonen’ in een reguliere wijk.’

John Olde Olthof

‘Wij hebben vooral ándere woningen nodig. Woningen waar je langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen en prettig oud kunt worden. Woningen aanpassen kost veel geld.’

Els Birkenhäger

‘Door veranderingen in het zorgstelsel en de uitstroom uit beschermd wonen, moeten steeds meer mensen zelfstandig wonen. Het resultaat is onrust en overlastsituaties in de wijken. We willen daarom focus en aandacht vanuit Den Haag voor leefbaarheid.’

BothiLde Buma

‘De huidige toewijzingsregels sluiten niet aan bij onze regio. Hierdoor creëren we buurten waar alleen mensen met een heel laag inkomen of zorgvraag wonen. Dat zet de leefbaarheid onder druk.’

Meer videos
Richard Grummel

‘We verhuren huizen met grote tuinen. Van onze huurders verwachten we dat ze hun tuin netjes onderhouden. Maar dat lukt niet altijd. Daardoor gaan wijken achteruit. En doordat er geen regie is, wordt de onderliggende problematiek niet aangepakt. Dat is scheef.’

Karin Lubbers

‘We investeren in wijken om de leefbaarheid te verbeteren. Maar investeren in een speeltuin of ontmoetingsplek voor ouderen, dat mag niet. Dat is scheef.’

BerT Moormann

‘De bouw van een zorgwoning is veel duurder dan die van een reguliere woning. Ook bijbehorende ruimtes voor ontmoeting kosten extra geld. Daardoor kan een bouwproject financieel niet uit. Hogere huren kunnen veel van onze inwoners niet betalen en een zorgcomponent in de huurtoeslag ontbreekt.’

Ilse Saris

‘Door het ‘passend toewijzen’ mogen corporaties alleen nog woningen verhuren aan mensen met een laag inkomen. Hierdoor verdwijnt de diversiteit in de wijk. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in de wijk.’

Rein Swart

‘De verhuurdersheffing gaat ten koste van onze investeringen. Investeringen die we hard nodig hebben, want er zitten veel mensen te wachten op duurzame, beschikbare woningen.’

Bernard Woudt

‘De verhuurdersheffing wordt opgebracht door onze huurders. Hier in Friesland zien we niks van die heffing terug. Dat is scheef.’

HElp SCHEEF BELEID rechtzetten

Over deze campagne

Met deze campagne vragen woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aandacht voor de wooncrisis in hun regio, die het gevolg is van scheef landelijk beleid. Bekijk hier de lijst van corporaties die deelnemen aan de campagne.